Façade de l'église wallonne de Leyde

sceau de l'Église wallonne de Leyd

logo de Le Bulletin lettre de nouvelles de l'Église Wallonne de Leyde

   

Naam ANBI : Waalse Gemeente Leiden
RSIN : 813 612 809

Website  : https://eglisewallonnedeleyde.nl
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Adres : Breestraat 62-64
Postcode : 2311 CS
Plaats : Leiden

A. Algemene gegevens

De Waalse Gemeente Leiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven   " een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten   " .

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waalse Gemeente Leiden.

B. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

In deze gemeente bestaat de kerkenraad uit:

        Preses tevens ouderkerkrentmeester
        Twee ouderlingen van wie één penningmeester
        Twee diakenen

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling en visie

Missie (doelstelling): In stand houden van een Franstalige PKN-gemeente in Leiden met daarbij a) bevordering van de Franse taal en cultuur b) bescherming van het kerkgebouw en het orgel c) bewaken van de traditie en de geschiedenis van de gemeente.

Visie: Gemeente van Christus zijn als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland, participerend in de kerkordeljjke structuren en het beleidsplan "Dichtbij het hart" (voor de Dienstenorganisatie van de PKN).

D. Beleidsplan

De hoofdpunten van het eigen beleidsplan van de Waalse Gemeente Leiden voor de periode 2015-2019 zijn:

        Werkveld   "vieren": De wekelijkse kerkdiensten worden met gastpredikanten voortgezet.
        Werkveld   "leren": In elk geval zal er aan het begin van de beleidsperiode geen mogelijkheid zijn voor werkgroepen en catechisatie, behalve waar enkele gemeenteleden dat zelf willen opstarten.
        Werkveld   "dienen": De diaconie van de Waalse Kerk Leiden is klein, net als haar gemeente. De focus van de diaconie beperkt zich daarom tot de onderstaande kerntaken:
        1.         Dienstverlening bij Sainte Cène (Heilig Avondmaal) en in de dienst met het collecteren
        2.         Financiële ondersteuning van goede doelen die door de diaconie voor het begin van het jaar gesteld zijn en opgenomen zijn in het collecterooster.
        3.         Individuele ondersteuning van de leden van de gemeente bij problemen op het financiële, persoonlijke en het relationele vlak.
        4.         Zorgen voor saamhorigheid in de gemeente, door het organiseren van een gezamelijk maaltijd en eventuele andere activiteiten.
        5.         Het sturen van kaarten aan jarigen in de gemeente en aan mensen die even wat aandacht verdienen in de vorm van een kaartje.
        6.         Versieren van de kerk met Kerst
        Werkveld   "voorwaarden scheppen  ": Het traject van professionalisering en verzakelijking wordt voortgezet. In de kerkenraadsvergaderingen zal de voertaal Nederlands zijn. De mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw worden verkend. Eventueel afstoten van de pastorie wordt onderzocht. De financiële ruimte voor het aantrekken van een predikant ontbreekt.

   Link naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk:   
https://www.protestantsekerk.nl/download214/Beleidsplan%20Dienstenorganisatie%202017-2020.pdf

E. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is:

        bestuurders ontvangen geen beloning.
        koster/organist e.d. worden beloond volgens de landelijk vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Op de zondagen, Eerste Kerstdag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn kerkdiensten gehouden. Verder werden orgelconcerten georganiseerd en op enkele zaterdagen werd het kerkgebouw opengesteld voor publiek. In samenwerking met de Leidse Centrale Diaconie zijn extra inzamelingen van houdbare voedingswaren gehouden voor Afrikaanse sans-papiers in Leiden.   

vers la chaîne Youtube de l'Église Wallonne de Leyde

croix huguenote